Naše hodnoty

Zákazníci

Spokojnosť zákazníka je pre nás prioritou pri rozhodnutiach.

Naše riešenia napĺňajú individuálne požiadavky klienta.

Vytvárame inovatívne, spoľahlivé riešenia za rozumnú cenu.

Firma

Naša firma je založená na rodinných hodnotách.

Naši zamestnanci sú pripravení prevziať iniciatívu a zodpovednosť.

Záleží nám na transparentnosti, otvorenej komunikácii a dôvere.

Ekológia

Sme zodpovední voči životnému prostrediu a svojmu okoliu.

Pracujeme s technológiami, ktoré optimalizujú spotrebu zdrojov.

Hľadáme ekologické postupy a trvalo udržateľné riešenia.


Sme presvedčení, že čestný, poctivý prístup k podnikaniu zohráva kľúčovú úlohu na ceste k prosperite celej spoločnosti a všeobecnému dobru. Preto sa riadime princípmi spoločenskej zodpovednosti.

POLITIKA SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI

Kraftstrom Partners, s. r. o. sa ako hodnotovo založená spoločnosť hlási k princípom etického podnikania. Sme presvedčení, že čestný, poctivý prístup k podnikaniu zohráva kľúčovú úlohu na ceste k prosperite celej spoločnosti a všeobecnému dobru.

Tento dokument sumarizuje princípy, ktorým veríme a hodnoty, ktorými sa riadime, nielen v oblasti podnikania, ale aj v oblasti medziľudských vzťahov, zodpovednosti voči širšej komunite a životnému prostrediu.

Jednotlivé body nie sú očíslované. Táto skutočnosť má podčiarknuť, že každá zo zásad je pre nás rovnako dôležitá.

Nasledujúce morálne a etické zásady sú záväzné pre všetkých, ktorí konajú v mene našej spoločnosti. Zároveň ide o verejný záväzok firmy voči jej spolupracovníkom, obchodným partnerom a dodávateľom.

ZODPOVEDNOSŤ VOČI SPOLUPRACOVNÍKOM

Vzťahy budujeme na vzájomnom rešpekte a dôvere

Na pracovisku aj mimo neho dodržiavame princípy vzájomného rešpektu medzi pracovníkmi. Uvedomujeme si dôležitosť a úlohu každého jednotlivca pri tvorbe spoločného diela.

Hlásime sa k rodinným hodnotám, akými sú otvorenosť, dôvera, spolupráca, vzájomná podpora a ochota pomôcť.

Zároveň odmietame všetky formy ponižovania, obťažovania alebo nátlaku vo fyzickej alebo mentálnej podobe.

Ponúkame rovnosť príležitostí bez diskriminácie

Zasadzujeme sa za rovnosť príležitostí pre každého bez rozdielu. Netolerujeme diskrimináciu na akomkoľvek základe – podľa veku, pohlavia, vierovyznania, národnosti, farby pleti alebo sexuálnej orientácie.

Zároveň podporujeme integráciu ľudí so zdravotným znevýhodnením do kolektívu spolupracovníkov.

Dbáme na bezpečnosť a ochranu zdravia

Bezpečné pracovné prostredie je základným predpokladom pre úspešné vykonávanie činnosti každej spoločnosti.

Vytvárame podmienky, ktoré pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť, zdravie a pracovnú schopnosť pracovníkov a minimalizovať vplyv nebezpečných a zdraviu škodlivých faktorov na všetkých pracoviskách.

Komunikujeme otvorene

Záleží nám na transparentnosti a otvorenej komunikácii. Pre pracovníkov vytvárame priestor, aby otvorene a bez obáv hovorili s vedením spoločnosti o problémoch, pripomienkach a odporúčaniach vo všetkých oblastiach pracovného procesu.

Zasadzujeme sa za spravodlivé odmeňovanie

S pracovníkmi komunikujeme otvorene aj v oblasti hospodárskych výsledkov počas pravidelných stretnutí.

Presadzujeme ideu prerozdeľovania časti zisku spoločnosti medzi pracovníkov vo forme odmien.

Podporujeme komplexný rast pracovníkov

Našim pracovníkom bez rozdielu vytvárame podmienky pre profesionálny a osobnostný rozvoj. Poskytujeme zdroje na absolvovanie vzdelávania na zvyšovanie kvalifikácie a rozvoj odborných zručností, ako aj osobnostných predpokladov.

Dbáme na materiálne potreby pracovníkov v rámci pracovného procesu. Pravidelne investujeme do zveľaďovania materiálneho vybavenia na všetkých pracoviskách.

ZODPOVEDNOSŤ VOČI OBCHODNÝM PARTNEROM

Podnikáme eticky a poctivo

Dodržiavame zásady poctivého podnikania podľa najvyšších etických štandardov. Vážime si každého partnera a plníme svoje zmluvné záväzky. Odmietame neetické praktiky vrátane neprimeraného zisku, kartelových dohôd, zavádzajúcej reklamy a rodinkárstva.

Netolerujeme korupciu

Netolerujeme korupčné a nečestné správanie. Hlásime sa k trvalému, proaktívnemu úsiliu v boji proti korupcii vo všetkých oblastiach podnikania. Obchodným partnerom neponúkame žiadne neprimerané výhody nad rámec férovej, transparentnej spolupráce.

Spolupracujeme s poctivými dodávateľmi

Dodávateľov do nášho dodávateľského systému vyberáme spravodlivo a objektívne. Od našich dodávateľov vyžadujeme poctivosť a dodržiavanie etiky v podnikaní.

Vyhýbame sa konfliktu záujmov

Osobné záujmy alebo možné výhody nepovyšujeme nad najlepšie záujmy spoločnosti. Naši pracovníci sa nezapájajú do aktivít, ktoré by na úkor spoločnosti viedli k osobnému prospechu.

Ak pracovník zistí možný konflikt záujmov, bez zbytočného odkladu to oznámi nadriadenému pracovníkovi, ktorý s prihliadnutím na okolnosti posúdi, či ide o konflikt záujmov.

ZODPOVEDNOSŤ VOČI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU A KOMUNITE

Záleží nám na životnom prostredí

Uvedomujeme si zodpovednosť voči budúcim generáciám. Preto preferovane využívame technológie, ktoré optimalizujú spotrebu zdrojov. Dbáme na recykláciu materiálov, hľadáme ekologické postupy a trvalo udržateľné riešenia.

Naším cieľom je vytvárať hodnoty

Uvedomujeme si význam a nezastupiteľnú úlohu technologického rozvoja, zvlášť v oblasti priemyselnej automatizácie. Vytvárať hodnoty prospešné pre spoločnosť vnímame ako jedno z dôležitých poslaní našej firmy.

Spolu s našimi obchodnými partnermi chceme tvoriť riešenia, ktoré uľahčujú ľuďom prácu, optimalizujú výrobné procesy, znižujú náklady a vytvárajú bezpečnejšie prostredie na pracoviskách.

Zodpovedná osoba: Kristián Berko, konateľ